Statut Fundacji


STATUT FUNDACJI WYDAWNICZEJ IMIENIA FRYDERYKA BASTIATA

– ZGŁOSZONY DNIA 16 WRZEŚNIA 2021 ROKU

ROZDZIAŁ I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą: Fundacja Wydawnicza imienia Fryderyka Bastiata (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona przez Fundatora Macieja Adama Kamińskiego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16 września 2021 roku, przez notariusza Małgorzatę Imach w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ulicy Podwale Staromiejskie 109/112B lok. 1, za numerem Repertorium A 1325/2021, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2167 t.j.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3.

Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Bastiata, Fundacja Wydawnicza Bastiata, Wydawnictwo Bastiata lub na potrzeby współpracy z zagranicą, nazwy pełnej lub skróconej przetłumaczonej na adekwatne języki obce. 

§ 4.

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony. 

§ 5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, któremu Fundacja corocznie składa sprawozdanie ze swojej działalności. 

§ 6.

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd. 

§ 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji. –

ROZDZIAŁ II.
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8.

1. Celami Fundacji są w szczególności: –

a) wspieranie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej, 

b) propagowanie postaw obywatelskich i prospołecznych, 

c) propagowanie liberalnych wartości politycznych, 

d) propagowanie wiedzy o liberalnych ideach politycznych, w szczególności w rozumieniu liberalizmu klasycznego, konserwatywnego liberalizmu, neoliberalizmu, libertarianizmu, 

e) wspieranie edukacji i kultury, 

f) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

g) promowanie i wspieranie wolontariatu, 

h) działanie na rzecz przestrzegania naturalnych praw człowieka, w szczególności wolności jednostki, własności prywatnej i prawa do życia. 

2. Fundator może dokonać zmiany celów Fundacji poprzez ich rozszerzenie. 

§ 9.

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) działalność wspomagającą wydawanie czasopism, książek, broszur i innych druków o charakterze wolnościowym, 

b) działalność wspomagającą działalność portali internetowych o charakterze wolnościowym, 

c) działalność w zakresie przekazów wolnościowych w innych mediach, 

d) działalność związaną z produkcją audycji audio i wideo, 

e) organizowanie odczytów, wykładów, konferencji i innych spotkań obliczonych na upowszechnianie wiedzy o ideach wolnościowych, 

f) organizowanie spotkań o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i popularno-naukowym, 

g) gromadzenie środków finansowych na rzecz realizacji celów statutowych, 

h) finansowanie stypendiów dla obiecujących studentów, młodych naukowców i działaczy społecznych, 

i) wspieranie innych organizacji społecznych, jak i osób fizycznych, których cele są zbieżne z celami Fundacji, w formie wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć lub pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł, j) prowadzenie działalności informacyjnej i publicystycznej, k) udostępnianie opracowań o charakterze naukowym, popularyzatorskim, jak i komentarzy do bieżących spraw społeczno-politycznych, l) publikacje w mediach społecznościowych, ł) działalność gospodarczą służącą celom fundacji. 

2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać umowy o współdziałaniu i porozumienia z innymi fundacjami, organizacjami oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 

§ 10.

Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności. 

§ 11.

1. Statutowa działalność Fundacji może był prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona tylko w rozmiarach służących realizacji statutowych celów Fundacji oraz wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Działalność gospodarcza Fundacji będzie rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników tej działalności przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 

1) działalność portali internetowych (63.12.Z), 

2) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z), 

3) wydawanie książek (58.11.Z), 

4) wydawanie gazet (58.13.Z), 

5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), 

6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 

7) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z), 

8) działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z), –

9) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), –

10) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), 11) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z), 

12) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z), 

13) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 

14) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), –

15) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z), –

16) działalność agencji reklamowych (73.11.Z), –

17) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), –

18) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 

19) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), 

20) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B). 

W przypadku gdy prowadzenie któregokolwiek rodzaju działalności wymagało będzie koncesji lub zezwolenia, Fundacja podejmie ten rodzaj działalności po ich uzyskaniu. –

ROZDZIAŁ III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki nabyte w toku jej działania. 2. Z funduszu założycielskiego Fundator przeznacza kwotę w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o której mowa w § 11 Statutu. 

§ 13.

Środki na osiąganie celów i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z: 

1) darowizn, spadków, zapisów, 

2) sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora, 

3) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia, 

4) odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych, 

5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 

6) dochodów ze zbiórek publicznych, 

7) wynagrodzenia z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej, 

8) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, 

9) innych źródeł dopuszczonych prawem. 

§ 14.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego i wolontariatu. 

§ 15.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących fundacje i organizacje pożytku publicznego i wolontariat. 

§ 16.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 17.

Zabronione jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji, 4) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

ROZDZIAŁ IV.
ORGANY FUNDACJI

§ 18.

Organami Fundacji są: 

1) Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem), 

2) Rada Programowa, 

3) Rada Powiernicza. 

§ 19.

Można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji. 

ROZDZIAŁ V.
ZARZĄD

§ 20.

1. Zarząd składa się z co najmniej 2 (słownie: dwóch) członków, w tym Prezesa. 

2. Członek Zarządu powoływany jest na okres dwuletniej kadencji. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem upływu kadencji. 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 

§ 21.

1. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. –

2. Fundacja może wypłacać Członkom Zarządu rekompensatę wszelkich kosztów niezbędnych do pełnienia tych funkcji. Wysokość, zakres i sposób wypłaty takich rekompensat określa uchwała zarządu. 

3. Statut może być zmieniony aby zezwolić członkom zarządu na pobieranie wynagrodzenia związanego z pełnieniem funkcji. Tryb zmiany Statutu określa § 36 niniejszego Statutu. 

§ 22.

1. Członków Zarządu powołuje Fundator. 

2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek: 

a) śmierci, 

b) rezygnacji, 

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

d) odwołania przez Fundatora, 

e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie. 

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 23.

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji niezastrzeżonych dla innych organów, w szczególności: 

a) uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji, 

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 

d) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych, 

e) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji, 

f) przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów. 

§ 24.

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej, przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach, w formie głosowania pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania. 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Prezes zwołując posiedzenie Zarządu określa jego czas i miejsce oraz proponowany porządek obrad. 5. Sposób działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 

§ 25.

1. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji. 

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

ROZDZIAŁ VI.
RADA PROGRAMOWA

§ 26.

1. W skład Rady Programowej wchodzą Członkowie Rady Programowej spośród których fundator może wyznaczyć Przewodniczącego Rady Programowej. 

2. Przewodniczącego i członków Rady Programowej powołuje Fundator na czas nieoznaczony. 

3. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek: 

a) śmierci, 

b) rezygnacji, 

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

d) odwołania przez Fundatora. 

4. Fundator może odwołać członka Rady Programowej w każdym czasie. 

§ 27.

Do obowiązków Rady Programowej należy: 

1. Kontrola redakcyjna nad jakością i treścią publikacji tworzonych lub wspieranych przez Fundację, w tym pism drukowanych, internetowych, wideo i innych. 

2. Ocena projektów innych osób i organizacji, które Fundacja miałaby wspierać w szczególności w rozumieniu § 9 ust. 1 lit. h) i lit. i) tego Statutu. Każdorazowa decyzja o wsparciu innej organizacji przez Fundację lub o przyznaniu stypendium ze środków Fundacji wymaga aprobaty Rady Programowej. 

3. Ocena innych przedsięwzięć Fundacji dokonywana na wniosek Zarządu, Przewodniczącego Rady Programowej lub Fundatora. 

§ 28.

1. Do ważności uchwał Rady Programowej wymagana jest obecność co najmniej 1/3 jej członków. 

2. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów. 

3. Uchwały Rady Programowej mogą być podejmowanie na jej posiedzeniach, w formie głosowania pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Programowej wyrażą zgodę na tę formę głosowania. 

4. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady Programowej, określając jej czas, miejsce i proponowany porządek obrad. 

5. Sposób działania Rady Programowej określa uchwalony przez Radę Programową regulamin. –

§ 29.

1. Funkcje członków Rady Programowej są honorowe i bezpłatne w zakresie realizacji zadań statutowych. 

2. Zarząd może przyznać członkom Rady Programowej zwrot koniecznych wydatków oraz wynagrodzenie za pracę wykonywaną na rzecz Fundacji. 

ROZDZIAŁ VII.
RADA POWIERNICZA

§ 30.

1. Rada Powiernicza wykonuje uprawnienia należące do Fundatora zgodnie z niniejszym Statutem, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w przypadku: 

a) gdy Fundator przekazał Radzie Powierniczej należące do niego uprawnienia w formie złożonego Zarządowi Fundacji pisemnego oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym, 

b) gdy na skutek trwałej i nieusuwalnej przeszkody, w szczególności śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, Fundator nie może wykonywać uprawnień wynikających z niniejszego Statutu (z mocy niniejszego Statutu oraz z chwilą zaistnienia wskazanych zdarzeń). 

2. W razie przekazania Radzie Powierniczej uprawnień Fundatora zgodnie z ust. 1 lit. a) powyżej, Fundator uprawniony jest do cofnięcia przekazanych uprawnień w dowolnym czasie w formie złożonego Zarządowi Fundacji pisemnego oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym. 

3. Rada Powiernicza nie jest uprawniona: 

a) do zmiany celów działania Fundacji oraz połączenia Fundacji z inną organizacją, jeśli oznaczałoby to ograniczenie lub uchylenie celów działania Fundacji, 

b) zmiany postanowień Statutu odnoszących się do Rady Powierniczej oraz wykonywania uprawnień Fundatora dotyczących odwoływania członków Rady Powierniczej.

4. W okresie, gdy Rada Powiernicza nie wykonuje uprawnień należących zgodnie z niniejszym Statutem do Fundatora, pełni ona rolę organu doradczego Fundatora. –

§ 31.

Członkowie Rady Powierniczej powoływani są na czas nieoznaczony. 

§ 32.

1. Członków Rady Powierniczej powołuje Fundator. W przypadku wskazanym w § 30 ust. 1 lit. b) Statutu, członkowie Rady Powierniczej powoływani są w drodze kooptacji na podstawie uchwały podjętej większością 4/5 głosów pozostałych członków Rady Powierniczej. 

2. Członkowie Rady Powierniczej wybierają Przewodniczącego Rady Powierniczej oraz dwóch wiceprzewodniczących uprawnionych do wykonywania funkcji Przewodniczącego według porządku starszeństwa, jeśli Przewodniczący (starszy wiceprzewodniczący) nie może wykonywać swej funkcji. 

3. Członkostwo w Radzie Powierniczej wygasa na skutek: 

a) śmierci, 

b) rezygnacji, 

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

d) odwołania przez Fundatora, 

e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Fundator może odwołać członka Rady Powierniczej w każdym czasie. 

§ 33.

Członkowie Rady Powierniczej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 34.

Funkcje członków Rady Powierniczej są honorowe i bezpłatne. 

§ 35.

1. Do ważności uchwał Rady Powierniczej wymagana jest obecność co najmniej 4/5 członków Rady, o ile ust. 2 poniżej nie stanowi inaczej. 

2. Uchwały Rady Powierniczej: 

a) dotyczące zmiany Statutu Fundacji, połączenia Fundacji z inną organizacją oraz innych spraw związanych z bytem Fundacji, jak również uchwały dotyczące odwołania członków innych organów Fundacji zapadają większością 4/5 głosów, 

b) dotyczące powołania członków innych organów Fundacji oraz dokonania zmian Statutu Fundacji wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Powierniczej. 

3. Uchwały Rady Powierniczej mogą być podejmowanie na jej posiedzeniach, w formie głosowania pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Powierniczej wyrażą zgodę na tę formę głosowania. 

4. Posiedzenia Rady Powierniczej zwołuje Przewodniczący Rady Powierniczej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, Rady Programowej lub co najmniej 1/3 członków Rady Powierniczej, określając termin, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego we wnioskowanym terminie, nie krótszym niż 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, uprawnieni do żądania zwołania posiedzenia mogą zwołać posiedzenie Rady Powierniczej samodzielnie. 

5. Szczegółowy tryb i zasady funkcjonowania Rady Powierniczej może określać regulamin uchwalony przez Radę Powierniczą. –

ROZDZIAŁ VIII.
ZMIANA STATUTU

§ 36.

Zmian w statucie dokonuje Fundator. 

ROZDZIAŁ IX.
LIKWIDACJA LUB POŁĄCZENIE FUNDACJI

§ 37.

Fundacja ulega likwidacji po wyczerpaniu środków finansowych i majątku. 

§ 38.

1. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd. 

2. Jeśli Zarząd nie powoła likwidatora, likwidację prowadzi Prezes. 

§ 39.

1. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu. 

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 

b) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty zgłoszenia, 

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, –

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli, 

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru Fundacji, 

h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego. 

§ 40.

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 

§ 41.

1. Fundacja może połączyć się inną organizacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony. 

2. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Fundator. 

ROZDZIAŁ X.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42.

Statut wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia działalności przez fundację.